GẮN MỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC

* Lưu ý:

- Chọn Quận để hiển thị Phường tương ứng

- Khách hàng có thể chọn nhiều hình ảnh bằng cách nhấn giữ control sau đó click chọn những tấm hình cần gửi

- Thủ tục gắn mới đồng hồ nước