GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
*
Tra Cứu
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng:
Địa chỉ:
*
THÔNG TIN KHIẾU NẠI
v
Gửi thông tin
Lưu ý: Khách hàng nhập đúng "Danh bộ" thì nút "Gửi thông tin" sẽ hiển thị