GIẢI QUYẾT YÊU CẦU
*
Tra Cứu
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng:
Địa chỉ:
*
THÔNG TIN YÊU CẦU
v
v
Clear selectionBrowse...
Upload
Gửi thông tin
Lưu ý: Khách hàng nhập đúng "Danh bộ" thì "Hình ảnh đính kèm" và nút "Gửi thông tin" sẽ hiển thị